Naturalnie, że ekologia

Naturalnie, że ekologia

Opis odcinka

Program opowiada o czynnej ochronie przyrody na terenach prawnie chronionych z uwzględnieniem zachowania różnorodności biologicznej zgodnie z zapisami planów ich ochrony. Pokazuje w jaki sposób chroniona jest przyroda w parkach narodowych, rezerwatach i  na obszarach chronionego krajobrazu.