Przyroda pilskich lasów

Przyroda pilskich lasów 06.12.2018

Opis odcinka

Człowiek od chwili kiedy zdał sobie sprawę z nieodwracalności zjawisk związanych z wykorzystywaniem zasobów środowiska, starał się ochronić najcenniejsze z nich. Różne były powody wprowadzania pierwszych działań ochronnych, jednak cel pozostawał zawsze ten sam – zachowanie cennych zasobów przyrodniczych.

Dzisiaj ochronę przyrody pojmujemy jako ogół działań podejmowanych w celu zachowania w optymalnym stanie przyrody ożywionej, nieożywionej i krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.


Opis programu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile to niemal 350 tysięcy hektarów lasów. To piękne rezerwaty przyrody, wspaniałe parki krajobrazowe czy obszary chronienie Natura 2000.